ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЧАНДРА“на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 04.12.2019 г. в 18 ч. в гр. София, жк. Младост 2, ул. “Свети Киприян”, бл. 281, вх.2, ет 9, ап. 43, при следния дневен ред:

Точка единствена: Изменение на устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЧАНДРА“.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

01.11.2019 г.                      

……………………………..

Яна Сергеева Данаилова – Председател

Write a comment